Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Maj to miesiąc ważny dla Polaków, usłany ważnymi datami i nadziejami na letni wypoczynek, także w krajach zjednoczonej Europy.

Fundacja PROGRESSUS we współpracy z Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw organizuje 21 maja konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej. Wszystkich zainteresowanych konkursem serdecznie zapraszamy do krotoszyńskiego Ratusza 21 maja na godzinę 8.30.

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

1. Celem Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej zwanego dalej Konkursem, jest:
– szerzenie wiedzy wśród uczniów na temat Unii Europejskiej
– kształtowanie postaw obywatelskich
– popularyzacja tematyki związanej z Unia Europejską
– rozwijanie zainteresowań problematyką europejską
– aktywizowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji w różnych źródłach
– wspieranie młodzieży w indywidualnym rozwoju
– kształtowanie szacunku do historii, kultury i tradycji
– przybliżenie uczniom historii Unii Europejskiej
– zapoznanie z procesem integracji europejskiej
– przybliżenie wiedzy o państwach Unii
– przybliżenie roli Polski w Unii Europejskiej

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja PROGRESSUS przy współudziale Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw z siedzibą przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie.
3. Patronat honorowy nad Konkursem objęła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska .
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu krotoszyńskiego. W konkursie uczestniczą 3-osobowe drużyny.
5. Chęć uczestnictwa w Konkursie uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a następnie do 17.05.2019 r. wysyłają formularz zgłoszeniowy na adres cki@krotoszyn.pl lub przynoszą osobiście do biura CKI – w godzinach od 8:00 do 15:00, ul. Zdunowska 12.
6. Konkurs zostanie zorganizowany podczas Dni Unii Europejskiej w dniu 21.05.2019 r. na krotoszyńskim Ratuszu.
7. Konkurs składać się będzie z pytań otwartych oraz pytań wielokrotnego wyboru przygotowanych przez Organizatorów.
8. Rozdanie nagród oraz dyplomów nastąpi bezpośrednio po przeprowadzeniu etapu finałowego.
9. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.
11. Zwycięscy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
12. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU O UNII EUROPEJSKIEJ
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Jednocześnie przyjmuję do widomości, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia konkursu o Unii Europejskiej jest stowarzyszenie Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw z siedzibą przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie, tel. 62 7250623, e-mail: cki@krotoszyn.pl, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000013979 którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające REGON 250765045, NIP 621-15-21-259 (dalej jako: „Administrator”). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu o Unii Europejskiej jest Urząd Miejski w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7.
2) Dane osobowe tj. imię i nazwisko przetwarzane są wyłącznie na potrzeby konkursu o Unii Europejskiej i będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu konkursu.
3) Uczestnik konkursu ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4) Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
5) Dane uczestnika konkursu nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…….………………………………………… …….…………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY PODPIS OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ (IMIĘ I NAZWISKO)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
UCZESTNIKA KONKURSU O UNII EUROPEJSKIEJ
W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo rozpowszechnianie moich danych osobowych w zakresie swojego wizerunku w postaci fotografii cyfrowej przez Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, w tym w szczególności na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjno-marketingowej Organizacji prowadzonej za pośrednictwem:
● strony internetowej Organizacji pod adresem www.wspoldzialamy.krotoszyn.pl
● strony internetowej Miasta i Gminy Krotoszyn pod adresem www.krotoszyn.pl
● mediów społecznościowych pod adresem www.facebook.com/krotoszynwspoldzialamy
i www.facebook.com/krotoszynpl, www.facebook.com/CentrumKrotoszynskichInicjatyw

…….………………………………………… …….…………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY PODPIS OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ (IMIĘ I NAZWISKO)