Cele Fundacji

Zgodnie z § 6 Statutu:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. tworzenie instytucji oświatowych,
  2. wspomaganie nauczania języków obcych,
  3. wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  4. działanie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej,
  5. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz zdrowego trybu życia,
  6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  7. pomoc socjalna dla dzieci i młodzieży,
  8. wspomaganie dokształcania zawodowego nauczycieli,
  9. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami,
  10. współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, pozarządowymi oraz organami samorządu terytorialnego.